Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję..

Certyfikaty językowe

Pokaż test
LEXIS - Szkoła Języków Obcych - Przedstawiciel Zagranicznych Szkół i Uniwersytetów


LEXIS - Szkoła Języków Obcych - Przedstawiciel Zagranicznych Szkół i Uniwersytetów
ul. Marszałkowska 2 lok 6
00-545 Warszawa
tel./fax (22) 625 53 86,
tel. 625 72 98, 622 25 23
www.lexis.edu.pl
e-mail:lexis@lexis.edu.pl
CERTYFIKATY
Od 1990 r. uczymy angielskiego niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i cudzoziemców języka polskiego w kilku placówkach na terenie Warszawy. Z nami szybko i solidnie przygotujesz się do następujących egzaminów

ANGIELSKIEgzaminy Cambridge ESOL (English as a Second Language)

Egzaminy z języka ogólnego:
Egzaminy z języka biznesu:

 • BEC - Business English Certificates
 • IELTS - Egzamin dla chcących studiować lub pracować za granicą więcej
 • Egzaminy z języka prawniczego
 • Egzaminy profesjonalne - Cambridge International Diplomas
 • Egzaminy dla najmłodszych - Cambridge Young Learners Examinations


Egzaminy języka prawnego - TOLES (Test of Legal English) więcej

ETS - Educational Testing Service jest amerykańską, prywatną instytucją edukacyjną o zasięgu międzynarodowym zajmującą się opracowywaniem testów egzaminacyjnych, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje oraz zasad ich oceniania.
 • TOEFL Test of English as a Foreign Language więcej
 • TSE Test of Spoken English
 • TOEIC Test of English for International Communication


LCCIEB (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board) Kwalifikacje LCCIEB w zakresie znajomości języka dla biznesu są uznawane przez pracodawców, instytucje finansowe, handlowe, edukacyjne i administracyjne na całym świecie.

LEXIS jest centrum egzaminacyjnym LCCIEB

Egzaminy LCCIEB:

 • EFB - English for Business
 • ELSA - English Language Skills Assessement
 • SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce
 • EFTI - English for Turism Industry
 • EFC -English for Commerce
 • FTBE - The Further Certificate for Teachers of Business English


Więcej o egzaminach LCCI organizowanych w LEXIS

NIEMIECKI

Zertifikat Deutsch

Pozytywny wynik egzaminu Zertifikat Deutsch (ZD) świadczy o solidnych podstawach znajomości języka potocznego, umożliwiających porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. Dyplom ZD znany jest na całym świecie i stanowi świadectwo, że legitymująca się nim osoba opanowała najważniejsze struktury gramatyczne i jest w stanie zrozumieć rozmowę na tematy z życia codziennego i w niej uczestniczyć. Potrafi ona również przedstawić proste fakty w formie ustnej i pisemnej oraz zrozumieć teksty poświęcone tematyce z życia codziennego.

Zentrale Mitelstuffeprüfung

Dyplom "Zentrale Mittelstufenprüfung" (ZMP) jest świadectwem dobrej znajomości standardowego języka niemieckiego, dzięki której jego posiadacz potrafi poprawnie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na wiele tematów oraz rozumieć trudne teksty. Prawie wszystkie kolegia, przygotowujące studentów zagranicznych do studiów w Niemczech, wiele wyższych szkół zawodowych i niektóre niemieckie uniwersytety akceptują ten dyplom jako świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów w Niemczech. Na wszelki wypadek warto zasięgnąć informacji na wybranej uczelni, czy honoruje ona egzamin ZMP.

FRANCUSKI
 • DELF A1, A2, B1, B2 / DELF junior
 • DALF C1, C2
WŁOSKI
 • CILS
HISZPAŃSKI
 • Diploma Inicial
 • Diploma Intermedio
 • Diploma Superior
ROSYJSKI
TRKI
I.Poziom adaptacyjny B1 - TRKI-1 ( Preliminary English test - PET)
- słuchacz zdobywa podstawowe umiejętności komunikowania się w kontaktach biznesowych;
II. Poziom podstawowy B2 - TRKI-2 (First Certificate In English-FCE)
- słuchacz zdobywa umiejętności komunikowania się w sferze zawodowej w ramach rozszerzonego
podstawowego poziomu ;
III. Poziom zaawansowany C1 -TRKI-3 ( Certificate In Adwanced English-CAE)
- słuchacz zdobywa umiejętności swobodnego komunikowania się w sferze zawodowej ;
IV. Poziom bardzo zaawansowany C2 -TRKI-4 (Certificate of Proficiency in English-CPE)
Egzaminy z języka angielskiego - Pearson Language Tests


Mark Couchman
Business Development Manager
Ul. Wiejska 3
44-200 Rybnik

Telefon:
+48 (0) 32 4238 766

Email: mark.couchman@pearson.com
www.pearsonpte.com

Pearson, firma edukacyjna zajmująca czołową pozycję na rynku światowym, utworzył nową jednostkę EFL, Pearson Language Tests (PLT), której celem jest weryfikowanie znajomości języka angielskiego.

Na czym polegają egzaminy Pearson Test of English General (PTE General)?
Głównym celem egzaminów PTE General jest weryfikacja oraz ocena umiejętności językowych u osób, dla których język angielski nie jest językiem rodzimym.

Co wyróżnia egzaminy Pearson Test of English General (PTE General)?
Celem egzaminów PTE General jest ocena biegłości kandydata w posługiwaniu się językiem obcym. Oznacza to, że kandydaci nie rozwiązują gramatycznych testów wielokrotnego wyboru. Natomiast ich zadaniem jest zaprezentowanie swoich umiejętności językowych poprzez rozwiązywanie zadań o bardziej naturalnym i praktycznym charakterze. W ten sposób umiejętności komunikacji w języku obcym danego kandydata podlegają bardziej złożonej ocenie. Egzaminy PTE General są uznawane na całym świecie oraz akceptowane przez uniwersytety, pracodawców oraz Ministerstwa Edukacji w wielu krajach jako wiarygodny dowód znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Umiejętności i poziomy
Podczas egzaminu sprawdzane są cztery umiejętności językowe: writing, reading, listening i speaking. Egzaminy PTE zostały opracowane na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców o zróżnicowanej znajomości języka - od poziomu A1 (początkujący) do poziomu C2 (biegły).

ROSYJSKI:
TRKI w Centrum Językowym STUD-TOUR

10 września pierwszy egzamin w naszym Ośrodku Testowania - Al. Jerozolimskie 44

Test języka rosyjskiego jako języka obcego (TRKI) w Centrum Językowym STUD-TOUR odbywa się przy współpracy z Państwowym Sankt Petersburskim Uniwersytecie pod auspicjami Ministerstwa Edukacji federacji Rosyjskiej na pięciu poziomach.

Centrum STUD-TOUR jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Rosyjskiego i Literatury i jest regionalnym przedstawicielstwem Centrum Testów Języka Rosyjskiego dla Cudzoziemców Ministerstwa Edukacji FR.

Centrum proponuje testy egzaminacyjne TRKI o różnych specjalizacjach :
 • dla wyższych uczelni
 • języka biznesu
 • inne
Egzaminy odbywają się trzy razy do roku :
 • we wrześniu
 • w styczniu
 • w czerwcu
Aplikanci muszą przed egzaminem zarejestrować się w Centrum Testowym 8 tygodni przed egzaminem (przebywając poza terytorium Rosji) lub 4 tygodnie (z terenu Rosji). Zapisy przyjmujemy telefonicznie, mailowo, lub osobiście w naszym Ośrodku w Warszawie Al. Jerozolimskie 44, d. budynek Universalu, II piętro 219

Można zdawać egzaminy również w Sankt Petersburgu [szczegóły tutaj], lub w Moskiwe [szczegóły tutaj]

Wyniki egzaminów znane są 6 tygodni po egzaminie (dla studentów spoza Rosji) lub 4 tygodnie (dla studentów przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej)

Więcej szczegółów:
TRKI - poziom podstawowy
TRKI - 1
TRKI - 2
TRKI - 3
TRKI - 4

ANGIELSKI:
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego. Jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie. Przygotowanie do FCE wymaga około 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego. W Polsce są dwie sesje egzaminu FCE - w czerwcu i grudniu.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin FCE składa się z 5 części tzw. Papers:

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów) Czytanie składa się z czterech części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice" (wybór jednej odpowiedzi z kilku możliwości), wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie są następujące: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.
Pisanie (Writing) (1 godz. 30 min; 40 punktów) Pisanie dzieli się na 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, czasem w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury.
Stosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 15 min; 40 punktów) Ten komplet składa się z 5 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedna z kilku podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów słowotwórstwo.
Słuchanie (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów) Słuchanie obejmuje 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania, itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.
Mówienie (Speaking) (ok. 14 min; 40 punktów) Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z czterech części. W pierwszej kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość, itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.
ANGIELSKI:
CERTIFICATE IN ADVANCE ENGLISH (CAE)
CAE jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Przygotowanie do CAE wymaga około 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.

Z czego składa się egzamin CAE?
 • Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)
 • Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)
 • Zastosowanie struktur językowych (English in Use)
  (1 godz. 30 min; 40 punktów)
 • Słuchanie (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów)
 • Mówienie (Speaking) (ok. 14 min; 40 punktów)
ANGIELSKI:
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
CPE to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Składa się z tych samych części co FCE i CAE.
ANGIELSKI:
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC)
BEC to międzynarodowo uznawany egzamin z języka angielskiego. BEC stanowi serię testów językowych opracowanych dla osób uczących się języka angielskiego jako języka obcego dla potrzeb międzynarodowego biznesu. BEC jest oferowany na trzech poziomach zaawansowania od BEC Preliminary (poziom PET), poprzez BEC Vantage (poziom FCE) do BEC Higher (poziom CAE).

Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:
 • BEC 1 (Preliminary)
  Czytanie (Reading) / Pisanie (Writing) (1 godz.30min; 50% ogółu punktów)
  Słuchanie (Listening) (40 min; 25% ogółu punktów)
  Mówienie (Speaking) (12 min; 25% ogółu punktów)
 • BEC 2 (Vantage)
  Czytanie (Reading) (1 godz.; 25% ogółu punktów)
  Pisanie (Writing) (45 min; 25% ogółu punktów)
  Słuchanie (Listening) (40 min; 25% ogółu punktów)
  Mówienie (Speaking) (14 min; 25% ogółu punktów)
 • BEC 3 (Higher)
  Czytanie (Reading) (1 godz.; 25% ogółu punktów)
  Pisanie (Writing) (1 godz. 10 min; 25% ogółu punktów)
  Słuchanie (Listening) (40 min; 25% ogółu punktów)
  Mówienie (Speaking) (16 min; 25% ogółu punktów)

FRANCUSKI:
DIPLOME DE D'ETUDES LANGUE FRANCAISE (DELF)
Posiadanie certyfikatu DELF pierwszego stopnia pozwala na zaliczenie dawnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym , zaś DELF drugiego stopnia , lub certyfikat DALF zwalnia z dawnej matury rozszerzonej.

DELF pierwszego stopnia składa się z:
 • A1- wypowiedź ogólna (ustny i pisemny)
 • A2- wyrażanie poglądów i uczuć (ustny i pisemny)
 • A3- rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (ustny i pisemny)
 • A4- znajomość funkcjonowania języka (ustny i pisemny)
DELF drugiego stopnia składa się z:
 • A5- kultura i cywilizacja Francji i krajów francuskojęzycznych (pisemny)
 • A6- wypowiedzi dotyczące wybranej dziedziny (ustny)
FRACUSKI:
DIPLOME APPROFONDI DE LANGUE FRANCAISE (DALF)
Jest to egzamin międzynarodowy. Potwierdza biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie. Honorowany przez wszystkie francuskie wyższe uczelnie.

Z czego składa się egzamin?

 • B1- część pisemna (streszczenie tekstu i odpowiedź na pytania dotyczące tekstu)
 • B2- rozumienie ze słuchu (odpowiedzi na pytania po wysłuchaniu tekstu)
 • B3- część pisemna (synteza tekstu z wybranej dziedziny nauki i odpowiedzi na pytania związane z tekstem)
 • B4- częśc ustna (wypowiedź z wybranej dziedziny oraz dyskusja z egzaminatorem)
NIEMIECKI:
ZERTYFIKAT DEUTSCH (ZD)
Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego. Uznaje się, że wymaga ok. 400-600 godzin nauki języka. Posiadacz certyfikatu opanował około 2000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne.

Z czego składa się egzamin?
Część pisemna: 225 pkt
 • Lesenverstehen - rozumienie tekstu pisanego (ogólne, szczegółowe, selektywne), czas: 45 min; 75 pkt.
 • Horverstehen - rozumienie ze słuchu (ogólne, szczegółowe, selektywne), czas: 30 min; 75 pkt.
 • Structuren/ Wortschatz (podstawy gramaytyki, słownictwo) czas: 20 min; 30 pkt
 • Schriftlicher Ausdruck - wypowiedź pisemna czas: 30 min; 45 pktCzęść ustna (Mundliche Prufung) : 75 pkt
 • Nawiązanie kontaktu - krótka rozmowa z egzaminatorem na swój temat ( np. rodzina, praca, wykształcenie, itp.), czas: 3 min.; 15 pkt.
 • Rozmowa z egzaminatorem na zadany temat: należy przedstawić i uzasadnić swoje zdanie, czas: 6 min, 30 pkt.
 • Wspólne z egzaminatorem rozwiązywanie określonego problemu, czas: 6min, 30 pkt
NIEMIECKI:
ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP)
Egzamin ZMP potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Uzyskane świadectwo zwalnia z egzaminu wstępnego na wielu uczelniach niemieckich. Na egzaminie wymagana jest ponadregionalna znajomość języka standardowego. By to osiągnąć potrzebne jest około 800-1000 godzin intensywnej nauki. Otrzymanie certyfikatu ZMP zwalnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Z czego składa się egzamin?

Część pisemna obejmuje:
 • Leseverstehen - rozumienie tekstu, czas 90 min
 • Horverstrehen - rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie,
  czas: 30-45 min
 • Schriftliczer Ausdruck - napisanie listu, czas: 30 min
W skład części ustnej wchodzą:
 • Krótkie wypowiedzi na temat przedstawionych zdjęć
 • Rozwiązanie określonego problemu z podanej argumentacji
 • Warunkiem przejścia do etapu ustnego jest zaliczenie każdej z trzech części.
NIEMIECKI:
GROFLES DEUTSCHE SPRACHDIPLOM (GDS)
GDS jest dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie uprawniającym do studiowania na wszystkich uniwersytetach. W niektórych krajach GDS uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin dla zaawansowanych przygotowany przez Instytut Goethego, składa się z kilku części: sprawdza rozumienie tekstu, umiejętność pisania (wypracowania), zasób słownictwa, gramatykę, umiejętność wypowiadania się (część ustna), zagadnienia z geografii i kultury Niemiec.
NIEMIECKI:
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
KDS podobnie jak GDS jest dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie uprawniającym do studiowania na wszystkich uniwersytetach. W niektórych krajach uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat.

Z czego składa się egzamin?
Egzamin dla mocno zaawansowanych (KDS) składa się z pięciu części: czytanie, pisanie, mówienie, gramatyka, dyktando. Wymaga umiejętności płynnego wysławiania się na dowolny, również specjalistyczny temat. Egzamin ten jest uznawany na całym świecie.
WŁOSKI:
CERTIFICATO DE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI)
Wyróżniamy 5 poziomów egzaminu CELI:

 • CELI 1 - porozumiewanie się po włosku w życiu codziennym. Poziom "Waystage". Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
 • CELI 2 - porozumiewanie się po włosku w większości społecznych sytuacji. Poziom "Threshold". Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
 • CELI 3 - wykazanie się szeroką znajomością gramatyki i porozumiewanie się w większości skomplikowanych sytuacji. Poziom "Vantage". Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).
 • CELI 4 - potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego, uznawany jest zarówno przez Uniwersytety jak i pracodawców. Porozumiewanie się po włosku we wszystkim społecznych sytuacjach oraz na tematy związane z ich zainteresowaniami. Test składa się z 5 części.
 • CELI 5 - potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Test składa się z 5 części.
WŁOSKI:
CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS)
CILS jest certyfikatem służącym osobom studiującym italianistykę , a także osobom posługującym się językiem włoskim w pracy , pragnącym sprawdzić swoją znajomość tego języka.

Egzamin CILS można zdawać na 4 różnych poziomach zaawansowania:

 • Poziom pierwszy - poświadcza umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych
 • Poziom drugi - poświadcza umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych i pozwala na większe zróżnicowanie wypowiedzi. Ponadto pozwala zapisać się na uniwersytety włoskie bez konieczności zdawania egzaminu z tego języka.
 • Poziom trzeci - poświadcza umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych, oraz w raportach formalnych w życiu publicznym i zawodowym .
 • Poziom czwarty - poświadcza zaawansowaną znajomość języka , którą powinien posiadać obcokrajowiec, aby płynnie porozumiewać się w życiu np.: jako nauczyciel włoskiego.
Egzamin pisemny złożony jest z następujących części:
 • Test di ascolto- rozumienie tekstu ze słuchu.
 • Test di comprensione della lektura- rozumienie tekstu pisanego.
 • Test di competenza metalinguistica- analiza struktur gramatycznych.
 • Test di produzione scritta- wypracowanie.
 • Część ustna - rozmowa trwająca ok. 15 min
Certyfikaty CILS stopnia pierwszego ( min 11/20 pkt) i drugiego ( min 11/20 pkt) zwalniają z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, zaś stopnia trzeciego ( min 11/20 pkt) i czwartego (min 11/20 pkt) zwalniają z matury rozszerzonej.
WŁOSKI:
CERTIFICAZIONE DELLA CONSCENZA DELL'ITALIANO COMERCIALE (CIC)
Egzaminy CIC sprawdzają umiejętności z języka włoskiego biznesowego.
2 poziomy zaawansowania: średnio-zaawansowany i zaawansowany.
HISZPAŃSKI:
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE)
Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Hiszpanii. W Polsce takie egzaminy przeprowadzane są przez Instytut Cervantesa, który znajduje się przy ulicy Myśliwieckiej 4, w budynku Ambasady Hiszpanii. W zależności od stopnia zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:
 • Certificado Inicial
 • Diploma Basico
 • Diploma Superior
Certificado Inicial - egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z następujących części:
 • rozumienie tekstu - 60 min.
 • zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej - 50 min.
 • rozumienie ze słuchu - 30 min.
 • test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa - 40 min.
 • rozmowa - 15 min.
Diploma Basico - jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się, w mowie i w piśmie, w sytuacjach typowych dla życia codziennego. Egzamin składa się z następujących części:
 • zozumienie tekstu - 40 min.
 • zredagowanie listu prywatnego i wypracowania - 60 min. ( każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 słów )
 • rozumienie ze słuchu - 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej np. rozmów, wywiadów, ogłoszeń, wiadomości
 • test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa - 60 min.
 • rozmowa - 10-15 min.
Otrzymanie tego certyfikatu zwalnia z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

Diploma Superior - potwierdza wysokie kompetencje językowe w mowie i w piśmie oraz znajomość kultury hiszpańskiej. Egzamin składa się egzamin? Egzamin składa się z następujących części :
 • rozumienie tekstu - 60 min.
 • zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania 60 min.; każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 słów
 • rozumienie ze słuchu 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. rozmów lub wypowiedzi pochodzących ze środków masowego przekazu
 • test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa - 60 min.
 • rozmowa - 10-15 min.
Certyfikat ten zwalnia z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.